Stängt i supporten

Torsdagen den 20/8 stänger supporten klockan 15.00. Fredag 21/8 är supporten helt stängd på grund av utbildning.

Du kan söka svar på dina frågor i vårt supportforum Frågor och svar. Vi kommer också att bevaka inkorgen på support@blinfo.se och försöka besvara brådskande ärenden.

BL Ekonomi + Windows 10

Sedan några veckor tillbaka finns det nya operativsystemet Windows 10 från Microsoft tillgängligt. Vi har testat att köra BL Ekonomi i Windows 10 och dessa tester pågår fortfarande. Än så länge har vi inte upptäckt några problem kopplade till programmet i sig. Vi kan däremot inte ta ansvar för problem utanför vårt program som kan uppkomma i samband med uppdatering av operativsystemet t.ex. med drivrutiner som slutar fungera i Windows 10.

Om du känner dig osäker på vilka effekter detta kan få i din dator kan du avvakta lite med uppdatering av ditt operativsystem till Windows 10.

Låsta verifikationer? Så här ändrar du!

För företag som ska låsa verifikationer 50 dagar efter kvartalets utgång kommer första kvartalets (jan – mars) verifikationer att låsas den 20 maj.

Ändringar i låsta verifikationer kan och ska inte göras utan görs genom ändringsverifikationer. Här kan du läsa mer om reglerna för ändringar av verifikationer och på vilka ytterligare sätt programmet är anpassat till Bokföringsnämndens nya allmänna råd.

Skapa en ändringsverifikation

För att skapa en ändringsverifikation av en låst verifikation högerklickar du i listan med verifikationer och väljer Skapa ändringsverifikation. En ändringsverifikation skapas som korrigerar ursprungsverifikationen. Datumet som ska anges är det datumet när felet upptäcktes.

Viktigt att veta är också att ändringsverifikationen får ett rapportdatum som  är samma som ursprungsverifikationens bokföringsdatum. Detta för att ändringsverifikationen ska sorteras in i samma period som ursprungsverifikationen i balans-/resultatrapport och momsrapport/skattedeklaration.
Verifikationstexten blir automatiskt ”Korrigering av verifikation XX” men du kan själv ändra eller lägga till text. Observera att hänvisningen till ursprungsverifikationen ska vara kvar. Konteringen i ändringsverifikationen spegelvänder (nollställer) ursprungsverifikationen så antingen kan du spara ändringsverifikationen som den är om du vill nollställa (ta bort) ursprungsverifikationen eller så kan du komplettera verifikationen med korrekta transaktionsrader efter. Spara verifikationen som vanligt genom att trycka Enter genom verifikationen eller med Spara-knappen.

Nu finns BL Ekonomi 3.3.2 ute för nedladdning!

Versionen rättar en bugg i inställningen för vilket datum som ska föreslås när du skapar en ny verifikation. Föreslå dagens datum fungerade inte i version 3.3. Inställningen hittar du under Övrigt – Inställningar – Bokföring och rutan ”Föreslå dagens datum för verifikation”.

Som vanligt laddar du ner versionen genom att klicka på pratbubblan/lilla jordgloben nere i högra hörnet i programmet eller välj Hjälp – Sök uppdateringar.

Så gör du ett förenklat årsbokslut

När du arbetar med bokslutet är det praktiskt om du börjar med att värdera posterna i balansräkningen och sedan beräkna resultatet.

Du kan arbeta enligt nedanstående arbetsgång. I arbetsgången finns hänvisningar till var i uppställningsschemat de olika bokslutsposterna hamnar.

OBS! Förutsättningen för att du ska kunna följa arbetsgången är att du gjort månadsvisa avstämningar, vilket är detsamma som att kontroller att kontona på balans- och resultaträkningen stämmer.

Arbetsgång:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran). Moms som redovisas i inkomstdeklarationen bokas om till eget kapital.
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

Förenklat årsbokslut/NE i BL Ekonomi

Funktionen för Förenklat årsbokslut i BL Ekonomi utgår från att du har bokfört löpande under året och även de bokslutsverifikationerna som blir resultatet av arbetsgången ovan.

Programmet kommer då att automatiskt fylla i saldona på respektive konton i rätt ruta i det Förenklade årsbokslutet och första sidan på NE-blanketten. Dessa hittar du under Bokföring – Förenklat årsbokslut – Förenklat årsbokslut/NE. Observera att funktionen i programmet är anpassad för Enskilda firmor med BAS-kontoplan alt. kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut.

Om du har bokfört strikt efter kontoplanen BAS Förenklat årsbokslut ska du ha en bock i rutan ”Förenklat årsbokslut” i Organisationsuppgifternas flik Basuppgifter. Om du däremot har bokfört på andra konton från BAS-kontoplanen behöver du ta bort bocken för att saldona ska synas i rätt rutor.

Bifogat här finns också kontoplanerna BAS Förenklat årsbokslut samt BAS-kontoplanen.